Formularz odstąpienia

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

– Adresat: La galerie Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 17/13, 30-504 Kraków, adres e-mail: kontakt@lagalerie.pl

– Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
…………………………………………….

– Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

( *) Niepotrzebne skreślić

POBIERZ FORMULARZ